Hôpital de Freyming-Merlebach

Calicot 2400 x 3360 mm